بخش اول گفتار اول فصل ششم زیست یازدهم

91
تعریف و مقایسه کروموزم و کروماتین به همراه نکات تکمیلی
pixel