مصاحبه امیر سرتیپ در بدو ورود به مسکو با خبرنگاران

227
وزیر دفاع کشورمان "ترامپیسم" را دارای مشترکات فراوان با "نازیسم" خواند و اظهار داشت: در "ترامپیسم" نیز ویژگی هایی مثل خودخواهی، ظلم و زیرپا گذاشتن اصول انسانی و قواعد بین المللی دیده می شود که امنیت جهان را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. امیدواریم در کنفرانس امنیتی مسکو به مخاطرات این مساله پرداخته شود و حاصل گفتگوها ، یافتن راهکارهای مشترک و رسیدن به دنیای امن تر باشد و این اجلاس فرصتی مناسب برای مقامات، مسئولان و سیاستمداران کشورهای مختلف بویژه حوزه دفاعی و امنیتی است تا مسا
pixel