روایتگری: حاج حسین یکتا-کانال کمیل محل عروج شهید ابراهیم هادی و ۳۰۰ نفر از یاران

624

کانال کمیل محل عروج شهید ابراهیم هادی و ۳۰۰ نفر از یاران عاشوراے اش در عملیات والفجر مقدماتی _ فکہ روایتگری: حاج حسین یکتا تصاویر ویژه و اختصاصے مناطق عملیاتے