بررسی معماری شبکه ResNet- مهندس حسن پور

668

آموزش شبکه ResNet توسط مهندس سید حسین حسن پور . دوره پاییزه آموزش عمیق. مرکز تحقیقات هوش پارت. منتظر دوره تابستانه ما باشید.