دیدار دیتر و راینر بعد از 35 سال در برنامه سوپر تالنت

889

راینر مربی و استاد دیتر بوهلن بود که بعد از 35 سال همدیگر را در برنامه تفریحی و استعداد یابی Super Talent می بینند .

مدرن تاکینگ
مدرن تاکینگ 475 دنبال کننده