کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه سلامت و درمان

229

دکتر ممیزان ، مدیر مرکز رشد فناوری های سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد آزاده رخشانی ، مولف و پژوهشگر مستقل حوزه سلامت دیجیتال