سرگذشت فلسفه،دین وعلم درغرب-قست10.1

37

جلسه دهم- بخش اول: مروری بر فلسفه هگل و مارکس + اگزیستانسیالیسم + کیرکگارد: توجه به هستی انسان از زاویه ای جدید، ایمان و ایمان گرایی + هایدگر:وجود انسان، درگیری وجودی، عدم، زمان