خانه داروغه مشهد یک بنای زیبا و خاص

546

خانه داروغه مشهد یک بنای زیبا و خاص در بافت قدیمی شهر مشهد.