آیا تنهایی ما را می کُشد؟

434

تنهایی یکی از موضوعاتی است که انسان امروز، با آن روبه رو است. اما این تنهایی چگونه بر مغز اثر میگذارد؟

علوم شناختی
علوم شناختی 124 دنبال کننده