توانایی های خانم ها

7,047

توانایی های خانم ها برای تبدبل شدن به کارآفرین بسیار زیاد است. سرکار خانم مهندس هادی اسکویی از توانایی های خانم ها می گوید