داستان های یزد : ادیان

154
دیانتی دیرین که به تکامل می نشیند و کرامت انسانی را محترم می شمارد، آدمی را با فروتنی و با دست های آویخته به ستایش و نیایش می نشاند و هر لحظه این دگردیسی را از ساخت آتشکده روشن و اهورایی تا مسجد جامع با محراب هنرمندانه اش و معبد کلیمیان می بیند و به خداباوری و دین داری خود افتخار می کند.
pixel