دلُ غرق خون کرده لب خونیه تو/ شب سوم محرم 1397/ دکتر حسین محمدی فام

81

هیأت روضه الشهدا واقع در تهران، خیابان سردار جنگل، خیابان بهار غربی.