تنها کشوری که یک زن چند شوهر قانونی دارد

522

کشوری که زن ها میتوانند چندین شوهر همزمان داشته باشند دلیل اول : پدری که چهار فرزند دارد ، یکباره یک دختر را به عقد چهار پسرش در می آورد که البته طبق قراردادی که دارند زن مورد نظر هر شب یا هر هفته را با یکی از برادران بسر می برد ، با این کار اولا پدر اجازه نمی دهد که اساس خانواده اش گسیخته شود بلکه بالعکس به عقیده آنها وجود زن واحد سبب اتحاد آنان می گردد و ثروت پدر که از همه مهمتر است پراکنده نمی شود و به هدر نمی رود .

acam.movies
acam.movies 264 دنبال کننده