عملیات پاشش فوم از ارتفاع بر روی حریق های گسترده

745

قابلیت عملیات پاشش فوم از ارتفاع بر روی حریق های گسترده به وسیله نردبان های آتش نشانی ماگیروس آلمان