آموزش حل ریاضی پایه چهارم صفحه7 عددنویسی

23
این فیلم ها توسط گروه دوبرار تهیه شده است، برای مشاهده سایر دروس پنجم به وبسایت dooy.ir به آدرس https://dooy.ir/category/%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/ و برای مشاهده فهرست ریاضی پنجم به وبسایت mathcool.ir به آدرس https://mathcool.ir/category/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-140/ مراجعه بفرماییداععسسسسس
همیار 192 دنبال کننده
pixel