الزامات رونق‌تولید از زبان نایب‌رئیس اتاق‌ایران

90

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در برنامه تیتر امشب تاکید کرد: تاکنون عدم مشورت دستگاه‌های اجرایی با بخش‌خصوصی پیش از اتخاذ تصمیم، مورد انتقاد قرار داشت اما اخیرا شاهد عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر هستیم.