تکمیل پروژه آبیاری نوین550 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان

209
از خوشحالی کشاورزان اهوازی با اجرای طرح تأمین آب اراضی کشاورزی خوشحالیم /مصمم به تکمیل پروژه آبیاری نوین550 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان هستیم
pixel