کاردرمانی.کاردرمانی کودکان.09120452406 بیگی.

537

کاردرمانی در بیماری های مغزی بسیار نقش مهمی دارد.سکته اولین عامل ناتوانی در ایران است که نیازمند کاردرمانی برای بهبود مهارت های حرکتی می باشد.کاردرمانی ذهنی برای توانمندسازی ذهن و کاردرمانی جسمی برای رفع مشکلات راه رفتن ، نشستن کودکان فلج مغزی،کودکان عقب مانده ذهنی یا ناتوان ذهنی ، کودکان اوتیسم بسیار مهم است. 09120452406 بیگی. www.gofkar.com مقالات بیشتر در وبسایت