پاسخ جالب مجری به طرفداران پهلوی مدعی وطن پرستی

314

پاسخ جالب مجری تلویزیونی به طرفداران پهلوی که ادعای وطن پرستی می کنند

کلاکت
کلاکت 11.1 هزار دنبال کننده