و شادی سرودی باشد هر روزه برای مردمان این سرزمین

382

با هم لحظاتی از آیین گشایش #مدرسه_ایران_من 73 را ببینیم