حرم تو اینجاست، اینجا تو این دل...

115

کجا رو دارم برم، غیر از این حرم نه دیگه نمی افته عشقت از سرم