کمال گرایی

219

در این ویدیو دکتر فاطمه امیرآبادی توضیحاتی در مورد کمال گرایی و راههایی برای مقابله با آن ارائه می دهند. مرکز مشاوره اکسیر www.psychoexir.com