دسته زنجیر زنی روز هشتم محرم 1384

1,748

دسته زنجیر زنی روز هشتم محرم 1384 روستای جزن دامغان