شعرخوانی سید حمیدرضا برقعی - مراسم عیدبزرگ بیعت 1397

2,324

مراسم عید بزرگ بیعت - تهران - شنبه 26 آبان ماه 1397 - میدان امام حسین علیه السلام