جشن ده سالگی محک -آقای مهندس اکبری رئیس اتحادیه موبایل

236

جشن ده سالگی محک - مصاحبه با آقای مهندس اکبری رئیس اتحادیه موبایل و تجهیزات مخابرتی مشهد