پلاسکو در جهل ایمنی سوخت...

56
آبادگستر تاسیسات ایرانیان | مشاور مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران نقش ایمنی در بروز حوادثی مشابه ساختمان پلاسکو https://atapars.com/weblog/articles/services/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C/
pixel