فیل غول آسای مکانیکی راه می رود!

330

در شهر نانت فرانسه یک فیل عظیم و فول آسای مکانیکی وجود دارد که راه می رود، بر روی مردم آب می پاشد و مردم سوارش می شوند!