فساد اقتصادی سیستماتیک در کدام یک از کشورها بیشتر است؟

201

به گزارش بولتن نیوز، در دنیا شاخصی به نام FSI وجود دارد که مربوط به سنجش فساد سیستماتیک می باشد و کشورهای جهان را بر اساس برخی ملاک های مالی رتبه بندی می کند، ملاک هایی از جمله ثبت مالکیت، شفافیت حقوقی، یکپارچگی مالیات و مقررات مالی، استانداردهای بین المللی و مالی. فساد سیستماتیک به معنای فسادی است که زمینه های بروز آن بصورت حساب شده توسط حکومت یک کشور فراهم شده باشد؛ مثلا ایجاد زمینه برای فرار مالیاتی و مواردی از این دست.

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1