فساد اقتصادی سیستماتیک در کدام یک از کشورها بیشتر است؟

525

به گزارش بولتن نیوز، در دنیا شاخصی به نام FSI وجود دارد که مربوط به سنجش فساد سیستماتیک می باشد و کشورهای جهان را بر اساس برخی ملاک های مالی رتبه بندی می کند، ملاک هایی از جمله ثبت مالکیت، شفافیت حقوقی، یکپارچگی مالیات و مقررات مالی، استانداردهای بین المللی و مالی. فساد سیستماتیک به معنای فسادی است که زمینه های بروز آن بصورت حساب شده توسط حکومت یک کشور فراهم شده باشد؛ مثلا ایجاد زمینه برای فرار مالیاتی و مواردی از این دست.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 7
%87
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel