"پیروزی در شیکاگو"ی داود رشیدی

173

مستندی درباره تئاتر "پیروزی در شیکاگو". نمایش "پیروزی در شیکاگو" به کارگردانی زنده یاد "داود رشیدی" در سال 1371 در تئاتر شهر تهران به روی صحنه رفته بود.

یاغش
یاغش 42 دنبال کننده