کلزا (آبیاری، تغذیه و مبارزه با آفات)

91

در این فیلم کوتاه آموزشی، توصیه های کارشناسان کشاورزی در مورد تاریخ کاشت، تغذیه، آبیاری و مبارزه با آفات کلزا را خواهیم شنید. مجری طرح: شرکت رسانه سبز. نشانی: www.ResaneSabz.ir - پیامرسانهای تلگرام ، اینستاگرام و ...: ResaneSabz@

رسانه سبز
رسانه سبز 184 دنبال کننده