توسعه بنگاه‌داری خصوصی پیش‌نیاز رشد اقتصادی بالا و پایدار

274
رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند توسعه بنگاه‌داری خصوصی است. بنگاه‌داری دولتی در یک محیط بسته اقتصادی نمی‌تواند زمینه رشد اقتصادی بالا و پایدار را فراهم کند.
pixel