پوست مصنوعی هوشمند

3,221

پوست مصنوعی برای تعامل بیشتر با دستگاه‌های هوشمند ایجاد و ارائه شده است که می‌تواند حس‌های مختلف را درک کند.