جمع آوری آشغال های جایگاه استقلالی ها توسط چند هوادار این تیم

45
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 32.6 هزار دنبال کننده