روشهای کمی و کیفی در تحقیقات بازاریابی

354
در روش کیفی از آنجایی که کار هدفمند و مشخص و تعداد نیز کم است، از این رو دردسری کمتری دارد. اما در روش کمی که کار بصورت سنتی است و به آژانس های بازاریابی واگذار می شود دارای هزینه های بیشتری است، و بعضا ممکن است برخی استارتآپ ها خودشان اقدام به این کار بکنند. در این صورت باید به یک سری از اصول توجه داشت که مثلا نمونه ها در جامعه آماری بصورت مساوی بین مردان و زنان و گروه های سنی مختلف تقسیم بندی شده باشند. همچنین دراین مورد می توان از روش خوشه ای یا آنلاین استفاده استفاده کرد.
الوبیزنس 193 دنبال کننده
pixel