ماجرای ورود زائران عراقی و صیغه که در مشهد ایران رویداد

10,975

به گزارش ایران رویداد این روزها که ورود زائران عراقی و صیغه آنها در فضای مجازی هم خبرساز شد. واکنش مردم ایران را برانگیخت. این فیلم گویای ماجرای ورود زائران عراقی و صیغه است که در مشهد ایران رویداد