تمرین و فعالیت صفحه ۱۳۸ کتاب ریاضی ششم

306
فصل ۷ : تقریب با اسنگیت و قلم نوری ضبط کردم .
pixel