شروط هشت گانه «نماز کامل» در سوره معارج - بخش سوم

58
در این ویدئو استاد حسین صبوحی با بیان بخش سوم نظام نماز در سوره معارج بیان می کند که شرط اثربخشی نماز شروط هشت گانه ای است که در سوره معارج بیان شده. در قسمت اول و دوم این سخنرانی چهار شرط از این شروط هشت گانه بیان شد و در این سخنرانی بقیه شروط بیان میشود و ارتباط این مساله با قیام عاشورا بیان میشود. این سخنرانی در شب نهم محرم 1400 در هیات قرآن و ولایت بیان شده است.
pixel