اطعام غدیر توسط دانش آموزان و کادر مجتمع بانوامین(رها)

26
اطعام نیازمندان منطقه قلعه حسن خان تهران - اطعام ایتام شهر مقدس قم - توزیع نذری در منطقه هرندی تهران (دروازه غار) و...
pixel