کسب مقام دوم مورد انتظارترین بازی ایرانی

154

بازی عملیات انهدام 3، مقام دوم مورد انتظارترین بازی ایرانی را در هشتمین جشنواره بازی های ویدیویی ایران به خود اختصاص داد...