بازدید از محل دفن صوراسرافیل و ملک المتکلمین

6
دکتر مجید فراهانی 2 دنبال‌ کننده
6 بازدید
اشتراک گذاری
مجید فراهانی طی بازدید از محل دفن صوراسرافیل و ملک المتکلمین خبر داد؛ ایجاد مرکز اسناد دوران مشروطه در اطراف مجموعه صوراسرافیل و ملک المتکلیمین
pixel