مصاحبه با وزیر نفت، مهندس بیژن زنگنه

718

«به هر حال آن چیزی كه مهم است و من خیلی روی آن تأكید دارم تعامل با جهان است. تعامل با كسانی است كه در هر جایی از دنیا چیزی را از ما بهتر بلد هستند.» مصاحبه با مهندس بیژن زنگنه؛ وزیر نفت همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده موسسه توسعه مدیریت و فن (معنا)