کبک کرچ- حیات وحش ایران

5,430

کبکی که در بهار کرچ شده و بر روی تخم هایش خوابیده است، این کبک در منطقه حفاظت شده انگوران تصویربرداری شده است. آدرس تلویزیون مردمی ایران: www.aparat.com/iranianpopulartv

pixel