آقای سید امید شهیدی نیا مدیر عامل محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

352
مصاحبه با آقای سید امید شهیدی نیا مدیر عامل محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست
pixel