آموزش و پرورش در بیراهه!

2,339
خروجی آموزش و پرورش کشور درخشان نیست، نظام آموزشی باید به گونه ای باشد تا هیچ دانش آموزی از تحصیل محروم نشود.
pixel