راهکار ها و ترفندها - سازشگری با بیمار مبتلا به دمانس

343
تیپا اسنو در این ویدیو به شرح کامل تغییراتی که در مغز بیمار مبتلا به دمانس(فرسایش مغز) اتفاق می افتد و حواس پنجگانه او را تحت تاثیر قرار می دهد می پردازد. مراقب نمی تواند از پیشرفت بیماری جلوگیری کند. آنچه که باید اتفاق بیفتد، تغییراتی است که مراقب باید در رفتار خود ایجاد کند تا بتواند در آرامش و بدون اضطراب به عزیز خود کمک کند.
pixel