14-مدیریت سایر پیام ها در نرم افزار امداد و حوادث گاز اندیشه

84

در این فیلم روند ثبت حادثه سایرپیام ها، ابلاغ و رسیدگی به آنها از طریق نسخه موبایل نرم افزار امداد و حوادث گاز شرکت رایان اندیشه نصر معرفی می گردد. http://rayanandisheh.com