چرا بیل نای به مریخ سفر نمی کند؟

79

در مورد پرواز به ایستگاه فضایی بین‌المللی.............در این شبیه‌ساز هستم...............افراد بیشتری مثل شما و من قادر به کشف علوم و تحقیقات خواهند بود سفر در مدار زمین به نظر جالب می رسد.................... ......................................................................نیکپیام رسانه کسب و کار ایرانیان .........................................................................www.nikpayam.com/news