صابر خراسانی از عنایت ویژه امام رضا (ع) می گوید...

4,113

روایت صابر خراسانی از عنایت ویژه امام رضا (ع) به یک مریض که دلش میخواست بیاد زیارت...