جیوگی "بی تفاوتی اجتماعی" با حضور دکتر بیژن عبدالکریمی

4,435

یژن عبدالکریمی (متولد ۱۳۴۲) دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی است. او دارای درجهٔ دکتری فلسفه از دانشگاه اسلامی علیگر هند است. پژوهش های او عمدتاً در حوزه فلسفه هایدگر، فلسفه های اگزیستانس، فلسفه سیاسی و پست مدرنیسم است. در بخش دوم از جیوگی "بی تفاوتی اجتماعی" به در این باره با وی به گفت و گو می نشینیم.

جیوگی
جیوگی 228 دنبال کننده