تیزر رویداد استارتاپ دمو آموزش

177
این تیزر تبلیغاتی برای رویداد استارتاپ دمو حوزه آموزش در دانشگاه شهید بهشتی ساخته شده.
pixel